کاربران |  پذیرندگان

  021-88626830

شرکای تجاری

شرکت شبکه همراه آتی‌پی درحال مذاکره با شرکت‌های بزرگ پرداخت کشور و شبکه بانکی جهت ارائه این محصول نوآورانه می‌باشد تا درقالب مشارکت‌‌های تجاری ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان مستعد و فعال در زمینه پرداخت، نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کاری نوپا و مستمرفعالیت نماید.