کاربران |  پذیرندگان

  021-88626830

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل

میرآرش سیدزاده

میرآرش سیدزاده

نائب رئیس هیات مدیره

داود سالاریان

داود سالاریان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

امیر جلیلوند

امیر جلیلوند

رئیس هیات مدیره

امید جلیلوند

امید جلیلوند

عضو هیات مدیره

فرامرز صابری

فرامرز صابری

عضو هیات مدیره